Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

pohdinta tai päätäntö - malli

Opinnäyteraportin viimeisessä luvussa pohditaan ja arvioidaan, siksi sen voi luontevasti nimetä pohdinnaksi. Nimi voi olla myös yhteenveto, sillä luku on myös yhteenveto työn tuloksista. Tärkeää on luvun sisältö. Pohdinta kirjoitetaan imperfektiin eli menneeseen aikaan. Kun pohdinta kirjoitetaan, on työ jo tehty ja kirjallinenkin osa pohdintaa lukuun ottamatta kirjoitettu.

Pohdinnassa tarkastellaan työn tuloksia ja tehdään päätelmiä niiden perusteella. On tärkeää tuoda esiin, saavutettiinko johdannossa määritellyt tavoitteet. Pohdinnassa myös esitellään omia arvioita työstä ja sen onnistumisesta. On tärkeää tuoda esiin ongelmakohdat ja epäonnistumiset sekä selvittää, miten ne ratkaistiin. Opinnäytteen tekemisessä oppiminen on tärkeää, sen vuoksi pohdinnassa on käsiteltävä myös oppimista ja selvitettävä,  mitä opinnäyteprosessin aikana oppi

Pohdinnassa ei tuoda esille enää mitään sellaista tietoa, jota käsittelyluvuissa ei ole käsitelty. Sen sijaan luvussa voi tehdä ehdotuksia siitä, miten työtä olisi voinut jatkaa tai mitä asiaa tutkia enemmän. Loppu jää aina lukijan mieleen parhaiten, joten viimeiseen lukuun kannattaa paneutua huolellisesti.

Seuraavana on lista apukysymyksistä pohdinnan kirjoitukseen. Näihin kysymyksiin olisi hyvä saada vastaus viimeisestä luvusta:

a* Miten työ onnistui? Saavutettiinko tavoitteet (tuotos, oppimistavoite)?
b* Olitko tyytyväinen työtulokseesi?
c* Olivatko asiakas ja opinnäytteen ohjaaja tyytyväisiä tuotokseen?
d* Mitä olisi kannattanut tehdä toisin?
e* Mitä opit työtä tehdessäsi?
f* Mitä päätelmiä tulosten perusteella voi tehdä?
g* Miten työtä tai tutkimusta olisi voinut jatkaa pidemmälle?
 
Väitöskirjoissa kiitokset kuuluvat johdantoon. Toisen asteen opinnäyteraporteissa ollaan kuitenkin yleensä niin vahvasti kiinni käytännössä, että kiitosten luonnollinen paikka on viimeinen luku. Näin kirjallinen työ etenee samassa järjestyksessä työprosessin kanssa - lopussa kiitos seisoo.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto