Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

liitteet

Opinnäyteraportin liitteet tulevat aivan viimeiseksi lähdeluettelon jälkeen. Opinnäyteraportin varsinainen sivunumerointi päättyy lähdeluettelon viimeiselle sivulle. Liitteillä on oma sivunumerointinsa. Liitteet merkitään Liite-tekstillä ja numeroidaan juoksevasti: ensimmäinen on Liite 1, toinen Liite 2 jne. Liite-teksti kirjoitetaan liitteen oikeaan yläreunaan kohtaan C6, sivunumero merkitään kohtaan C7.

 
            
                                                                                                                            Liite 1              1 (3)

 

Kuva 2. Liite-tekstin asettelu liitteeseen

Kuvassa 2. on esitetty Liite-tekstin asettelu liitteeseen. Malli esittää kolmisivuisen liitteen ensimmäistä sivua. Numero ennen sulkeita ilmaisee sivunumeron ja numero sulkeiden sisällä kokonaissivumäärän.

Työprosessista otettuja kuvia ei kannata laittaa liitteeksi. Ne on luontevinta sisällyttää käsittelylukuihin kohtiin, joissa kyseistä työvaiheesta kerrotaan. Liitteeksi kannattaa laittaa työhön liittyvät piirustukset (sähköpiirustukset, pohjapiirrokset yms.), haastattelulomakkeet, ohjeet, laskelmat, aikataulut jne. Sellainen aines, johon tekstissä viitataan tai joka lisää työn luotettavuutta ja ymmärtämystä, mutta joka ei ole ymmärtämisen kannalta välttämätöntä, kuuluu liitteeksi.

Jokaista liitettä on käsiteltävä työn luvuissa jollain tapaa, joten jokaiseen liitteeseen on myös viitattava. Yksinkertaisin tapa viitata liitteeseen on kirjoittaa liite-teksti sulkuun tekstin kohtaan, jossa liitteen aihetta käsitellään eli esim. (liite 1).

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto