Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIELENHUOLLON
OHJEITA

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

Alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuun

 

 

kirjoittaminen

Tällä sivulla on ohjeita kirjoittamiseen. Vasemmalla olevasta sarakkeesta löydät linkit kunkin osan omalle sivulle, jolla perehdytään juuri sen osan piirteisiin, sekä asetteluohjeisiin ja löydät pohjat, joille kirjoitettaessa tekstin asettelut ovat automaattisesti oikein.

Opinnäytteen kirjallinen osa kirjoitetaan asiatyylillä. Asiatyyli on kirjoitustapa, jota käytetään virallisissa kirjoituksissa, koulutehtävissä, oppikirjoissa ja muissa tärkeissä teksteissä. Puhekieltä ei saa kirjoittaa eikä arkityylisiä sanoja, vaan kaikki teksti on yleiskieltä. Koneista ja laitteista täytyy käyttää niiden virallisia nimiä eikä lempinimiä esim. rälläkkä on opinnäytteessä kulmahiomakone. Asiatyylinen sanasto on neutraalia ja lauserakenteet ovat selkeitä. Mieluummin lyhyitä ja selkeitä virkkeitä kuin pitkiä ja sekavia.

Hyvään asiatyyliin kuuluu, että
*kieli on kaikille yhteistä yleiskieltä,
*teksti etenee johdonmukaisesti,
*tekstissä on kappalejako,
*teksti on havainnollista,
*lauseet ja virkkeet ovat selkeitä ja helppolukuisia,
*teksti on oikeakielisyyden kannalta moitteetonta.

Tekstistä kannattaa tehdä sujuvaa ja sitoa sitä esim. keskeisten käsitteiden toistamisella silloin tällöin. Liiallista toistoa täytyy tietenkin välttää. Asioiden suhteita ilmaisevat sanat (yhtäältä - toisaalta, aluksi - sitten jne.) ja pronomininen luonteva käyttö ovat erinomainen keino parantaa tekstiä. Opinnäytetyön lukija täytyy aina ottaa huomioon tekstiä kirjoitettaessa. Jokainen lukee mieluiten sellaista tekstiä, joka on miellyttävän näköistä ja helppolukuista, jossa on sisältöä ja sanottavaa ja jota kirjoitettaessa lukija on otettu huomioon. Miellyttävän näköiseksi tekstin saa noudattamalla tarkasti asetteluohjeita ja jakamalla tekstin loogisiin lukuihin ja kappaleisiin. Hyvä kappaleen pituus on noin 1/3 sivu.

Opinnäytteen kirjallisen osan tulee olla havainnollinen. Taulukot ja kuvat ovat hyviä havainnollistajia. Työssä käytetyt materiaalit on hyvä laittaa taulukkoon hintoineen, määrineen ja hankintapaikkoineen. Kuvia työprosessin etenemisestä kannattaa lisätä helpottamaan ymmärtämistä. Myös tekstin tulee olla havainnollista: Havainnollinen teksti sisältää ilmaisukykyisiä sanoja, jotka synnyttävät lukijan ajatuksissa mielikuvia. Mielikuvat auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään tekstin sisältöä. Hyviä havainnollistamiskeinoja ovat ilmaisukykyisten sanojen lisäksi esimerkit ja vertaukset.

Kirjoittaminen on aina prosessi, johon kuuluu valmistautuminen, luonnostelu, varsinainen kirjoittaminen, viimeistely ja arviointi:

Valmistautuessaan kirjoittaja virittäytyy tekstin aiheeseen, tekee miellekarttoja ja muistelee aiheeseen liittyviä asioita. Muisti ja ajattelu mielikuvineen täytyy virittää oikeaan tilaan. Valmisteluun kuuluu myös ongelman pohtiminen. Valmistautuessaan kirjoittaja myös hakee lähdetietoa aiheesta.

Luonnosteluvaiheessa tarkastellaan näkökulmaa ja tehdään tekstistä ensimmäinen versio. Se voi olla hyvinkin epätäydellinen. Luonnosteluvaiheessa olisi hyvä pyytää muilta lukemaan tekstiä ja kommentoimaan sitä eli antamaan palautetta. On hyvä luonnostella tekstiä siten, että miettii jokaisen kappaleen keskeisen virkkeen eli ideavirkkeen, jonka ympärille kappale rakentuu.

Kirjoittamisvaiheessa teksti tuotetaan ja sitä muokataan palautteen ja oman pohdinnan pohjalta. Tässä vaiheessa kirjoittaja päättää tekstin lopullisen sisällön rajauksen ja rakenteen. Teksti saa lopullisen muotonsa.

Viimeistelyvaiheessa varmistetaan, että teksti etenee johdonmukaisesti, kaikki ilmaisut sopivat tekstiin ja luvut ja kappaleet ovat järkevässä järjestyksessä. Tekstiin voi tehdä vielä muutoksia: lisätä, poistaa, muuttaa sanajärjestystä tai jopa kirjoittaa joitain osia uudelleen. Viimeiseksi tarkistetaan kieliasu ja poistetaan kirjoitusvirheet. Tekstiä voi viimeistellä seuraavien kysymysten avulla:

* Onko kaikki olennainen mukana?
* Eihän lähdeviitteen yhteydessä väitetä sellaista, mitä lähteessä ei ole kerrottu?
* Eihän lähteitä ole tulkittu väärin?
* Seuraavatko kappaleet loogisesti toisiaan?
* Onko lukujen järjestys hyvä?
* Onko sanasto neutraalia?
* Ovatko lauserakenteet selkeitä?
* Onko teksti helppolukuista? Eteneekö teksti selkeästi?


Jos oikeinkirjoitusasioissa on epävarmuutta kannattaa tarkistaa asiat. Kielenhuolto-sivulle on poimittu ohjeita tärkeimmistä kielenhuoltoseikoista. Internetissä on myös
*yhdyssanatesti.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010