Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

käsittelyluvut - 1. malli; 2. malli; esimerkki työprosessin kuvaamisesta

Opinnäytteen johdannon ja pohdinnan välissä olevat luvut ovat käsittelylukuja. Niissä käsitellään varsinaista opinnäytettä. Yleisin tapa on aloittaa teorian selvittämisestä. Kaiken teorian, joka opinnäytetyössä kerrotaan, pitäisi liittyä tiiviisti käytännön osuuteen. Kannattaa siis rajata tarkkaan asiat, joista kertoo. Teorian voi kertoa myös käytännön työn joukossa siten, että esim. perustelee valitsemaansa työtapaa teorialla. Tämä vaatii taitoa, mutta tällaisen rakenteen opinnäyteraportissa harvoin esitellään turhaa teoriaa eli teorian rajaus on yleensä onnistunut hyvin.

Teoriaksi voi valita esimerkiksi käytännön osuudessa käytettävien menetelmien teoriaa, materiaalien teoriaa, työvälineiden tai tarvikkeiden teoriaa. Voi myös esitellä aikakausia, jolloin käytännön työnä tehtävää tuotosta on käytetty tai selvittää historiaa muuten käytännön tuotoksen osalta.

Käsittelyluvuissa teksti täytyy jakaa luontevasti kappaleisiin. Yhdellä sivulla olisi hyvä olla n. kolme kappaletta. Kappale vaihtuu aiheen vaihtuessa, sillä kappale muodostuu yhdestä tärkeän asian esittävästä ydinvirkkeestä ja sitä ympäröivistä tukivirkkeistä. Käsittelylukuja kirjoitettaessa on myös huomioitava se, että keskeiset asiat erottuvat sivuseikoista (ydinvirke = keskeinen asia, tukivirkkeet = sivuasioita).

Käytännön työtä esittelevissä luvuissa on tärkeää perustella esittämänsä tiedot ammatillisesti. Luvuissa on selvitettävä ensiksi se, mitä tehtiin, kuka teki tai ketkä tekivät ja millä työnjaolla. Sen jälkeen on selvitettävä työmenetelmät ja -välineet sekä perusteltava ammatillisesti se, miksi käytettiin juuri niitä menetelmiä ja välineitä. Tämän jälkeen työprosessi kuvataan tarkasti vaihe vaiheelta. Työ tulee kuvata niin tarkasti, että ulkopuolinen voisi raportin luettuaan tehdä saman käytännön työn. Kun työn eteneminen on selvitetty pohditaan viimeistelyn vaiheet ja työn onnistuminen sekä tulokset. On tärkeää esitellä kaikki vaikeudet ja ongelmat, joita työn aikana tuli esille sekä se, miten niistä selvittiin.

Työprosessia on hyvä havainnollistaa valokuvin, kaavioin ja taulukoin. Niihin tulee merkitä lähdeviitteet, jos ne eivät ole opinnäytteen tekijän ottamia tai laatimia. Lukija tietää jo siitä, ettei lähdeviitettä ole, että valokuva on opinnäytteen tekijän ottama, joten mitään oma kuva -tekstiä ei kirjoiteta. Kuvia ja taulukoita täytyy käsitellä myös tekstissä, mitään irrallista kuvaa tai taulukkoa ei työssä saa olla. Taulukkoon olisi hyvä viitata tekstissä jo ennen taulukkoa ja taulukon jälkeen se pitäisi selittää suorasanaisena tekstinä: käydä läpi taulukon keskeinen sisältö. Taulukot, kaaviot ja kuvat numeroidaan juoksevasti koko raportin alusta sen aivan loppuun saakka. Raportin ensimmäinen kuva on siis Kuva 1. jne. Otsikko tulee kuvan ja kaavion alapuolelle mutta taulukon yläpuolelle. Tarkemmin asettelun näet Asettelu-sivulta.

Kuvaan tai taulukkoon viitattaessa kannattaa kirjoittaa asia luontevasti tekstiin: "Kuten kuvasta 1. näkyy, nautaeläimen sorkka muistuttaa sikaeläimen sorkkaa." Joissain tapauksissa voi viittauksena käyttää vain suluissa olevaa ilmausta (kuva 1). Tällöin käytetään suuraakkosta alkukirjaimena vain, jos sulku aloittaa virkkeen. samat periaatteet pätevät myös taulukoita, kaavioita tai liitteitä käsiteltäessä.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto