Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

johdanto - malli

Opinnäyteraportin ensimmäinen luku on johdanto. Se johdattelee lukijan varsinaiseen asiaan ja pyrkii herättämään kiinnostuksen työhön. Johdannossa kerrotaan, mitä opinnäyteraportissa käsitellään. Se  kirjoitetaan ikään kuin työtä ei olisi vielä tehty ja prosessin aloitusta vasta suunniteltaisiin. Aikamuotona käytetään preesensiä eli nykyhetkeä tai tulevaa: " Opinnäytteekseni sähköistän kylpyhuoneen."

Johdannosta on ilmettävä opinnäytteen tavoitteet. Kannattaa esitellä varsinaisen työn tavoite (tuotos) ja oppimistavoite erikseen. Oppimistavoitteet ovat asioita, joita opinnäytteen tekijä haluaa opinnäytetyötä tehdessään oppia tai missä haluaa tulla paremmaksi.

Aihetta on hyvä esitellä johdannossa jollain tapaa ja selvittää lyhyesti käytännön työn toteutus ja tärkeimmät lähteet. Jos tekstissä käytetään termejä, joita vain alan asiantuntija ymmärtää, ne tulee selvittää johdannossa. Myös liitteet esitellään johdannossa ja perustellaan se, miksi ne on otettu  liitteiksi.

Johdannossa on hyvä selvittää aiheen rajausta ja sitä miten opinnäytteen aihe päätettiin ja minkä takia valittiin juuri tämä aihe. On hyvä myös mainita opistossamme opitut taidot, joita opinnäytteessä voi hyödyntää ja selvittää, miten opinnäytteen opettavia tai harjaantuvia taitoja voi käyttää hyväksi siirryttäessä työelämään.

Johdanto ja viimeinen luku eli pohdinta ovat sisarlukuja. Niiden tulee olla muodoltaan yhtenäisiä ja pohdinnasta on selvittävä ratkaisut johdannossa esitettyihin ongelmiin. Esim. johdannossa esitellään työn tavoitteet ja pohdinnassa selvitetään, saavutettiinko tavoitteita.

Seuraavana on lista apukysymyksistä johdannon kirjoitukseen. Näihin kysymyksiin olisi hyvä saada vastaus johdannosta:

a* Mikä on opinnäytteesi aihe?
b* Mikä aiheessa kiinnostaa?
c* Miksi valitsit juuri tämän aiheen?
d* Kenelle työn teet ja missä?
e* Miten olet rajannut aiheesi eli mihin työssäsi keskityt?
f* Mitkä ovat opinnäytetyösi tavoitteet ja miksi?
g* Millä keinoin aiot saavuttaa tavoitteesi?
h* Mitä opiskeluaikana oppimiasi taitoja voit käyttää työssä hyödyksesi?
i* Mitä hyötyä tällaisesta työstä on tulevan ammattisi kannalta?
j* Mitä teoriaa aiot työssäsi kertoa ja miksi?
k* Mitkä ovat tärkeimpiä lähteitäsi?
l* Mitä liitteitä työssäsi on ja miksi olet valinnut ne liitteiksi?

Jos johdannon jäsentely eli asioiden kertomisjärjestyksen päättäminen tuntuu vaikealta, voi edetä seuraavassa järjestyksessä:

1. kappale: edellisen listan kohdat a - e
2. kappale: edellisen listan kohdat f - g
3. kappale: edellisen listan kohdat h - i
4. kappale: edellisen listan kohdat j - k
5. kappale: edellisen listan kohta j

Kannattaa kuitenkin muistaa, että hyvä kappaleen pituus on noin kolmasosa sivu eli yhdellä sivulla olisi hyvä olla n. kolme kappaletta. Kappale muodostuu aina ydinvirkkeestä, jossa on kappaleen keskeinen sisältö ja sitä täsmentävistä tai selittävistä tukivirkkeistä eli yksi asia yhteen kappaleeseen.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto