Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

esityksen valmisteleminen

*Esityksen rakenne
*Aloitus
*Lopetus
*Havainnollistaminen
*Kalvot ja PowerPoint-esitys
*Esiintymisjännitys
*Kehonkieli
*Puheääni
*Puheen tehokeinot
*Puhekieli
*Esiintymisen harjoittelu

 

esittäminen 

Opinnäytteen raportointiin kuuluu opinnäytteen suullinen esittely. Se tehdään alakohtaisesti sovitulla tavalla. Tekniikan ja luonnonvara-aloilla, saattaa esittely tapahtua äidinkielen tunnilla valmistetun tuotteen äärellä pajassa (kuva 6.), jossa ryhmä on kerääntynyt opinnäytteen esittelijän ympärille kuuntelemaan esittelyä. Yleisin tapa opinnäytteen esittelyyn on kuitenkin opinnäyteseminaari.


Kuva 6. Luonnonvara-alan opiskelija esittelee konehallissa opinnäytettään, luokkatoverit ovat kerääntyneet ympärille kuuntelemaan

opinnäyteseminaari

Opinnäyteseminaarin tarkoituksena on selvittää ohjaajalle ja muille opiskelijoille pääpiirteet tekemästään työstä. Opinnäytteen tekijä saa tilaisuudessa myös palautetta opinnäytteestään ja sen esittelystä. Palautetta antavat opinnäytteen ohjaajat, muut opiskelijat ja tilaisuudessa mukana olevat (muiden alojen opiskelijat, työelämän edustajat, työpaikkaohjaajat, opettajat jne.). Seminaarin tehtävänä on kehittää opiskelijoiden taitoa keskustella ammatillisista kysymyksistä, joten jokaisen opiskelijan tulisi osallistua keskusteluun.

Seminaaria johtaa puheenjohtaja, joka yleensä on opinnäytteen ohjaaja. Hän avaa tilaisuuden. Sen jälkeen opinnäytteen tehneelle annetaan puheenvuoro (kuva 7.) ja hän esittelee työnsä. Kun työ on esitelty, on opponentin vuoro esittää näkemyksiään esitellystä opinnäytteestä. Opponentti on toinen opiskelija, jonka tehtävänä on tarkastella opinnäytettä ja opinnäyteraporttia, kommentoida ja miettiä, mikä niissä on ollut hyvää ja mitä puolia olisi voinut parantaa. Opponentille annetaan seminaarityö hyvissä ajoin ennen seminaaria luettavaksi. Opponentin suomenkielinen nimitys on vastaväittäjä, mikä kuvaa hiukan opponentin roolia. Yleensä jokainen ryhmän opiskelija saa esitellä työnsä ja olla yhden opiskelutoverinsa työn opponenttina. Opponentin puheenvuoron jälkeen on yleensä yleinen keskustelu opinnäytteestä, jonka päätteeksi ohjaajat antavat työstä palautteen. Opinnäytteen ammatillisen ohjaajan lisäksi myös äidinkielen opettaja voi olla mukana kommentoimassa työtä. Lopuksi puheenjohtaja kokoaan esille tulleet asiat ja päättää tilaisuuden. Opinnäytetyön esittely kannattaa rajata niin, ettei seminaari veny liikaa. Sopiva aika on n. 15 - 20 minuuttia.

Esityksen valmistelemiseen löydät ohjeita täältä.


Kuva 7. Luonnonvara-alan opiskelijat esittelevät opinnäytettään luokassa PowerPoint-esityksen avulla

Ohjeita opponentille

Opponentin kannattaa tutustua opponoimaansa opinnäytteeseen ja raporttiin hyvissä ajoin ennen seminaaria. Tutustuminen kannattaa aloittaa silmäilyllä. Katsella kuvat ja taulukot ja miettiä, sopivatko ne hyvin aiheeseen. Sen jälkeen on hyvä tarkastella sisällysluetteloa, onko se looginen ja tasapainoinen; lukea johdanto ja pohdinta peräkkäin niin, että näkee niiden suhteen toisiinsa. Pohdinnasta pitäisi löytyä vastaus johdannossa esitettyihin kysymyksiin sekä tieto siitä, saavutettiinko johdannossa asetetut tavoitteet. Lue itsellesi käsitys siitä, mitä teksti sisältää: mitkä ovat tavoitteet ja millainen on lopputulos

Lähdeluettelo tulee tutkia tarkasti ja varmistaa, että jokaisesta lähdeluettelon lähteestä on myös lähdeviitteitä. Ovatko lähdeluettelomerkinnät ja lähdeviitteet merkitty oikein?

Sen jälkeen kannattaa lukea raportti alusta loppuun. Tekstiä tarkastellessa täytyy huomioida,
* miten kirjoittaja havainnollistaa tekstiä: kuvat, taulukot, piirrokset
* miten kirjoittaja perustelee opinnäytteensä työmenetelmät, vaiheet ja materiaalit sekä esittämänsä ajatukset
* onko tekstissä kaikki olennainen mukana vai puuttuuko jotain
* onko tekstissä asiavirheitä
* onko lähdeluettelo kattava ja edustava, onko tärkeät lähteet otettu huomioon
* onko kieli hyvää, asiatyylistä ja helppolukuista.

Lukiessa kannattaa kirjoittaa itselle muistiin tarkentavia kysymyksiä seminaarissa esitettäväksi. Lopuksi täytyy arvioida raportti: mikä siinä on hyvää, mikä huonoa ja miten sitä voisi parantaa.

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010