Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

 

arviointi, arviointilomake

Opinnäyte arvioidaan niiden tutkinnon osien yhteydessä, joihin se sisältyy. Opinnäyteraportti vaikuttaa äidinkielen 4. opintojakson arviointiin mahdollisuuksien mukaan. Opinnäytteestä merkitään päättö-todistukseen laajuus ja nimi, erillistä arvosanaa ei anneta.

Arvioinnissa otetaan huomioon koko prosessi heti ensi hetkestä alkaen. Asenteet, motivaatio, aikataulujen pitävyys, valmistelu- ja suunnittelukyky, itsenäisyys, valmistettu tuote tai tuotos, kirjallinen osuus eli raportti ja seminaariesitys (jos sellainen pidetään) vaikuttavat kaikki arviointiin.

Opinnäytteen kirjallisessa osuudessa arvioidaan mm. tekstin jäsentelyä (rakennetta), kieliasua, havainnollistamista, lähteiden käyttämistä ja ulkoasua. Seminaariesityksessä arvioidaan mm. valmistautumista, esityksen rakennetta, havainnollistamista ja esiintymistä.

Jos jokin osa-alue ei täytä vaatimuksia, työ voidaan hylätä tai sitä käsketään korjata. Aikataulun pitäminen on tärkeää ja sen onnistuminen vaikuttaa myös arviointiin. Korjattavaksi käskettävälle työlle määrätään päivä, jolloin työn tulee olla korjattu ja valmis.

Varsinaista vähimmäispituutta ei kirjalliselle osalle ole määritelty, mutta sen täytyy sisältää seuraavat osat
* Kansi
* Tiivistelmä (myös sähköisessä muodossa)
* Sisällysluettelo
* Johdanto
* Teorialukuja: lähteitä
* Käytäntölukuja: materiaalitaulukko, kuvia työprosessista
* Pohdinta
* Lähdeluettelo

Taulukko 3. Opinnäytteen äidinkielen osuuden arviointi

Arvosana Tekstin sisältö Työn ulkoasu Työskentely Suullinen esitys
Kiitettävä
K3
Kieli sujuvaa, tietoa
koulukurssien ulko-
puolelta, monipuoli-
nen, paljon lähteitä,
joita yhdistelty,
työprosessi
kuvattu tarkasti
Ohjeiden mukainen,
ei lyöntivirheitä, läh-
deviitteet ja lähteet
oikein, kuvia, piirrok-
sia, tavoitepituus
Itsenäistä ja oma-
aloitteista alusta
loppuun, aikatau-
lussa pysytään
Selkeä, jäsennelty ja
havainnollistettu;
tekijä osaa vastata
esitettyihin kysymyksiin.
Hyvä
H2
Kieli selkeää, tietoa
koulukurssien ulko-
puolelta, useita tie-
tolähteitä tai laaja
työnkuvaus
Ohjeiden mukainen
tai poikkeamat joh-
donmukaisia, ei lyön-
tivirheitä, jonkin
verran havainnol-
listamista, hyvä
pituus
Suhteellisen itse-
näistä aikataulus-
sa pysytään
Työn esittäminen
selkeää, tekijä osaa
vastata esitettyihin
kysymyksiin
Tyydyttävä
T1
Kieli ymmärrettävää,
tiedot perustuvat
koulukursseihin,
vain yksi lähde
Asettelussa epäjoh-
donmukaisuuksia,
lyöntivirheitä, lyhyt
työ
Tekijä tarvitsee
jatkuvasti apua,
aikataulussa
ongelmia
Sekava esittely, ei
havainnollistamista
Hylätty Ymmärtämisvaikeuk-
sia, ei lähteitä tai
työnkuvausta
Epäjohdonmukainen
asettelu, lyöntivir-
heitä, liian lyhyt työ
Tekijä ei pysty
itsenäiseen työs-
kentelyyn, ei ota
vastuuta työn
valmistumisesta
Tekijä esittelee työn
lyhyesti eikä osaa
vastata kysymyksiin

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010