Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

aiheen rajaus

lähdekritiikki

aiheen valinta

Opinnäytteen aihe kannattaa valita huolellisesti. Tärkeintä on valita sellainen aihe, josta on aidosti kiinnostunut ja jonka parissa jaksaa tehdä töitä pitkään kyllästymättä. Kannattaa ottaa huomioon myös opinnäytetyön tavoitteet, sillä opinnäytetyön täytyy syventää ammatin hallintaa, esitellä omaa ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä. Aiheen saa valita itse, mutta ammatinopettajan on se hyväksyttävä, sillä aiheen täytyy liittyä ammattialaan.

Aihetta valitessa kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

·          Aiheesta täytyy löytyä tarpeeksi tietoa: teoriaosan täytyy liittyä läheisesti työosuuteen.

·          Aiheen olisi hyvä olla jollakin tapaa ajankohtainen.

·          Työstä tulisi oppia jotain uutta ammattiin liittyvää ja sen pitäisi helpottaa työelämään siirtymistä.

·          Työ on pystyttävä toteuttamaan sovitussa ajassa.

·          Omalta ammatinopettajalta kannattaa kysyä alakohtaisia ohjeita aiheen valintaan.

Kun aihe on valittu, kannattaa heti aloittaa kirjallisuuteen tutustuminen. Sopivia lähteitä voi etsiä esim. kirjastosta, Internetistä tai koulun opettajilta. Hyödyllistä on myös pohtia, kenellä ammattilaisella on aiheesta ajankohtaista tietoa ja voisiko tätä haastatella. Jos lähdekirjallisuuden etsimisen aloittaa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, on mahdollista vielä vaihtaa aihetta, jos sopivia lähteitä ei löydy tarpeeksi. Lähdekritiikki on aina otettava huomioon, sillä kaikki lähteet eivät ole samanarvoisia ja osa lähteistä voi olla hyvinkin epäluotettavia.

Aiheen rajaus

On tärkeää rajata aihe täsmällisesti. Esimerkiksi italialainen ruokakulttuuri on liian laaja opinnäytetyön aiheeksi, mutta jos sen rajaa esim. italialaisiin salaatteihin, se on jo sopiva. Opinnäytetyön kannattaisi olla vastaus korkeintaan kahteen selkeästi rajattuun kysymykseen. Myös näkökulma täytyy miettiä tarkkaan.

Taulukko 1. Esimerkkejä aiheen rajauksesta

Alkuperäinen aihe

Rajattu aihe

Naisten kampaukset

Häänutturat

Suomalainen perinneruoka

Karjalaiset piirakat

Sauna

Saunan lauteet

Omakotitalon sähkösuunnittelu

Omakotitalon olohuoneen sähköistys

Lähdekritiikki

Lähteet ovat erilaisia ja eriarvoisia. Lähdekritiikki on otettava huomioon lähteitä valitessa. Hyviä lähteitä ovat usein ammattilehdet tai ammattikirjallisuus, jossa kirjoittajina ovat alan ammattilaiset. Lähteen täytyy olla myös tuore esim. 1980-luvun MikroBITTI ei enää ole ajan tasalla tietotekniikan uutuuksista. Lähteitä valitessa täytyy kiinnittää huomio seuraaviin seikkoihin:

·          Tekstin kirjoittaja

o         Mihin asiantuntemus perustuu?

o         Onko kirjoittaja arvostettu omalla alallaan?

o         Onko kirjoittaja muuten luotettava ja tieto yleisesti hyväksyttyä?

·          Ilmestymisaika: monella alalla tiedot vanhenevat nopeasti

·          Ilmestymis- tai julkaisupaikka

o         Onko teos omakustanne, jolloin vain kirjoittaja vastaa tekstistä?

o         Isojen kustantamojen julkaisut ovat yleensä luotettavia.

o         Internetistä löytyvät tiedot voivat olla vain jonkin yksittäisen ihmisen mielipiteitä. Esim. Wikipediaan voi kuka tahansa kirjoittaa ”faktoja”.

·          Tekstilaji

o         Joissain tekstilajeissa mielipiteitä voidaan esittää tosiasioina.

·          Monipuolisuus

o         Ovatko lähteesi monipuolisia ja pohtivatko ne asioita monelta kantilta? Otetaanko kaikki tärkeät asiat huomioon?

 

   

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010